Welcome to NetPrime Training. You can get the promotion here.

CCNA Routing and Switching

หลักสูตรยอดนิยม สำหรับผู้ที่เริ่มต้นต้องการเข้าสู่สายงาน network หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และ สามารถใช้สอบ certificate ของ cisco ได้อีกด้วย สอนโดยอาจารย์ระดับ CCIE มีประสบการณ์มากว่า 7 ปี

Read More

CCNP SWITCH

หลักสูตรระดับ Professional ของ Cisco สำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดจาก CCNA หรือ เพิ่มความรู้เพื่อใช้งานการทำงาน และ สอบ Certificate ของ Cisco ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ Switch เป็นหลัก เทคนิคการใช้งานและการตั้งค่าต่างๆบน Cisco Switch สอนโดยอาจารย์ระดับ CCIE มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี

Read More

Cisco Wireless Workshop

หลักสูตรพิเศษสุดฮิต สำหรับผู้ที่ใช้งาน Cisco Wireless โดยทางเราจัดเป็น Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจากอุปกรณ์จริงได้อย่างเต็มที่ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมการใช้งานจริงในปัจจุบันเกือบ 100% สอนโดยอาจารย์ระดับ CCIE มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี

Read More